Disclaimer:
Wunderink Makelaars hecht veel belang aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden worden weergegeven. De informatie op de website van Wunderink Makelaars is volledig vrijblijvend en moet worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na aanvaarding van een offerte door Wunderink Makelaars (of een eventuele derde partij waarvoor Wunderink Makelaars bemiddelt).

Beperkte aansprakelijkheid:
Wunderink Makelaars is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of andere websites en social media accounts die verbonden zijn met Wunderink Makelaars. Wunderink Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met materiaal dat beschikbaar is op haar website (of dat wordt verkregen via cookies, zie cookieverklaring). Wunderink Makelaars aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen, ideeën en/of informatie van derden die door of namens Wunderink Makelaars via deze website worden verstrekt. Wunderink Makelaars behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website op elk moment aan te passen of delen ervan te verwijderen zonder daarvan mededeling te doen. Wunderink Makelaars is verder niet aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische gegevens door derden of door programmatuur/apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en de (mogelijke) overdracht van computervirussen.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en het materiaal dat wordt gebruikt op de website, liggen bij Wunderink Makelaars. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Wunderink Makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij anders aangegeven.